Convocatòria del 14.09.07

CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

En data d’avui, per Decret núm. 1821 dictat pel President del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra, es convoca la reunió del Ple, que tindrà lloc el dia 14 de setembre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra duta a terme el dia 1 de desembre de 2006.

2. Donar compte del nomenament del regidor responsable del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra.

3. Donar compte de la reunió amb el nou Consistori.

4. Proposta de ratificació del CMST per part del nou Consistori.

5. Relació d’altes i baixes.

6. Informació de les activitats realitzades per les comissions, d’acord amb l’article 27è del Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat.

7. Seguiment de l’estat de compliment de les mocions i acords d’anteriors plenaris del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra.

8. Proposta de modificació del Reglament del CMST.

9. Precs i preguntes.

El que us comunico perquè en prengueu coneixement i en cas de no poder assistir-hi feu sabedora aquesta secretaria dels motius legítims que us emparin.

Torredembarra, 7 de setembre de 2007

La secretària accidental,

Elena Cosculluela Montaner

No hay comentarios: