Acta de l'1 de desembre de 2006

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA DUTA A TERME L‘ 1 DE DESEMBRE DE 2006.

A la Casa de la Vila de Torredembarra, a les vuit del vespre de l’ 1 de desembre de dos mil sis, es reuneixen els membres del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra sota la presidència de l’alcalde de la Corporació i president del Consell, Sr. Manuel Jiménez Alés.

Són presents a la sala les persones que han manifestat la seva voluntat de formar part del Consell Municipal de Sostenibilitat, que són les següents:

Enric Bonan Bozo
Àngel Payà Alberola
Albert Bonet Pérez
Eva Pintado Valldepérez
Xavier Callejo Amat
Júlia Ramon Puig
Gerard Ciuró Marquès
Cristina Riambau Santacana
Jordi Cubota Bernabeu
Jordi Roig Morera
Pilar de la Rosa Torner
Llum Roig Roig
Josep Ferris Miralles
Magda Soler Mercadé
Lluís Suñé Morales
Judith Torrellles Peiretó
Joaquima Girol Cartañà
Gerard Vallès Valldepérez
Iris Gual Figuerola
Ma. Rosa Wennberg Ball-Llovera
Lluís Carles Menal Plana
Ma. Teresa Minguijón Pablo
Valentin Montaña Fernández
Ana Maria Muñoz Sánchez
Jordi Pagès Martínez

Es justifiquen les absències de Josep Bargalló Valls, Ramon Ferré Sánchez, Eusebia Gil- Ortega Galan, Saturnino López Aguilera, Esteve Morros Farré, Jordi Suñé Morales, Jordi Riambau Santacana, Pere Font Mas i Carme Mas Arjant.

Com a secretària del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra actua la tècnica de Medi Ambient, Sra. Elisenda Forés per delegació del secretari de la Corporació.

Un cop comprovat que existeix el quòrum per a la vàlida constitució del Consell Plenari, d’acord amb l’article 22è del Reglament, es passa a l’examen i consideració dels assumptes compresos a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra duta a terme el dia 16 de juny de 2006.
S’ aprova l’acta de la sessió plenària del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra del dia 16 de juny de 2006 per unanimitat dels membres presents.

2. Relació d’altes i baixes.
S’informa als membres del Consell de Sostenibilitat de les sol·licituds d’alta com a membres del Consell de les següents persones:

1. Joaquima Girol Cartañà
2. Agustin Salvador Garcia
3. Robert Pons Solé
4. Hossain Mechaal
5. Ma. Pilar de la Rosa Torner
6. Adelaida Restrepo Restrepo
7. Ferran Castells Batlle
8. Marta Fontaneda Miranda
9. Cristina Riambau Santacana
10. Pere Font Mas
11. Júlio López Fernández
12. Joan Maria Pijuan Arroyo
13. Maria Font Mas
14. Xavier Sellarès Casas (no empadronat a Torredembarra)
15. Xavier Callejo

S’informa que no hi ha hagut baixes.

La secretària posa de manifest que actualment el Consell Municipal de Sostenibilitat està format per 126 membres dels quals, aproximadament, el 50% en són membres actius que assisteixen regularment a les comissions.

3. Informació de les activitats realitzades per les comissions, d’acord amb l’article 27è del Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat.

Comissió de Medi Litoral

La Comissió de Medi Litoral, durant el segon semestre de l’any ha dut a terme 2 reunions amb una presència mitjana de 7 persones.

El portaveu de la Comissió, Jordi Pagès, informa que s’ha treballat bàsicament sobre els efectes de la possible ampliació del port i també s’han fet propostes per al pressupost participatiu 2007, s’ha analitzat la nova proposta de dragatge de la platja i s’ha fet el seguiment dels projectes duts a terme en l’ EIN Platja de Torredembarra i Creixell.

Comissió d’ Aigua, Residus i Energia

La Comissió d’ Aigua, Residus i Energia, durant el segon semestre de l’any ha fet 2 reunions amb una mitjana de participació de 7 persones.

La portaveu de la Comissió, Iris Gual, comenta que el treball de la Comissió s’ha centrat en la gestió de residus i també s’ha fet el seguiment de la campanya “l’any de l’aigua”, de la V Trobada Solar i s’han fet propostes per al pressupost participatiu 2007.

Exposa, també, en nom de la comissió que caldria unificar criteris pel que fa als serveis- aigua, residus, etc.- especialment en tot allò que fa referència a dur-los a terme des de l’àmbit públic o privat.

Comissió de Benestar Social i Salut

Durant el segon semestre de l’any 2006 la Comissió de Benestar Social i Salut ha dut a terme 2 reunions amb una mitjana de participació de 9 persones.

La portaveu de la Comissió, Júlia Ramon Puig, comenta que s’ha treballat per a convertir el projecte de recollida de cartró comercial en un projecte social amb la incorporació de persones discapacitades i també s’ha rebut informació sobre la gestió de les regidories d’ Esports i Ensenyament i s’han fet propostes per al pressupost participatiu 2007.

Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal

Durant el segon semestre de l’any 2006 la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal ha dut a terme 2 reunions amb una presència mitjana de 7 persones.

El portaveu de la Comissió, Valentin Montaña, informa que la Comissió ha treballat per a impulsar un estudi sobre les potencialitats de la zona rural de Torredembarra i també s’han fet les noves adjudicacions d’horts ecològics per als jubilats i s’han fet propostes per al pressupost participatiu 2007.

Una de les problemàtiques que més preocupa a la comissió és com gestionar la neteja dels abocaments en zones rurals.

Comissió de Medi Urbà

Durant el segon semestre de l’any 2006 la Comissió de Medi Urbà ha fet 2 reunions amb una presència mitjana de 10 persones.

El portaveu de la Comissió, Lluís Carles Menal, informa que s’ha rebut informació sobre la gestió de les regidories de Governació i Organització interna i també s’han fet propostes per al pressupost participatiu 2007.

Comissió d’ Economia Municipal i Pressupostos participatius

Durant el segon semestre de l’any 2006 la Comissió d’ Economia Municipal i Pressupostos participatius ha fet 2 reunions amb una presència mitjana de 12 persones.

El portaveu de la Comissió, Albert Bonet, informa que s’ha elaborat la proposta per al pressupost participatiu 2007, s’ha organitzat un curs de formació sobre pressupostos participatius impartit per la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya i s’ha editat un tríptic per a informar del procés.

També comenta l’ interès que hi ha en comparar el procés participatiu amb altres municipis per tal de millorar-lo en properes edicions.

Comissió de Comunicació

Durant el segon semestre de l’any 2006, la Comissió ha fet 2 reunions amb una presència mitjana de 4 persones.

La portaveu de la Comissió, Elisenda Forés, comenta que s’ha treballat en l’edició del Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra i també s’ha rebut informació sobre la ràdio local.

Comissió Permanent

Durant el segon semestre de l’any 2006, la Comissió ha fet 3 reunions amb una presència mitjana de 8 persones.

La portaveu accidental de la Comissió, Elisenda Forés, informa que la Comissió ha treballat per a preparar el plenari, ha aprovat la proposta de pressupostos participatius presentada per la Comissió d’ Economia Municipal i Pressupostos participatius, i també s’ ha iniciat el debat de modificació del Reglament del Consell.

4. Seguiment de l’estat de compliment de les mocions i acords d’anteriors plenaris del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra.

S’informa de l’estat de compliment de les mocions a través d’ una presentació que s’ha fet en power point la qual diu, textualment, el següent:

Moció sobre la creació de la Comissió de treball de Comunicació

Presentada per la Comissió Permanent.
S’han fet dues reunions però cal promocionar-la.
En curs.

Moció sobre la creació de la Comissió de treball d’ Economia Municipal i Pressupostos Participatius

Presentada per la Comissió Permanent.
Funciona a ple rendiment. Ha presentat una proposta per tal que sigui estudiada per a ser inclosa en els pressupostos de 2007.
En curs.

Moció sobre el respecte a l’arbrat

Presentada per la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal.
Tramitada a la Regidoria d’ Urbanisme.
En tràmit.

Moció sobre la neteja de la platja

Presentada per la Comissió de Medi Litoral.
Tramitada a la regidoria d’ Obres Públiques i Serveis. Les consideracions estan incloses en els requisits de la certificació EMAS.
En curs.

Moció per tal d’avaluar els avantatges i inconvenients de la gestió del subministrament d’aigua pública, privada i mixta

Presentada per la Comissió d’ Aigua, Residus i Energia.
Tramitada a la regidoria d’ Obres Públiques i Serveis.
Es va prendre la decisió política d’optar per gestió privada per a poder assumir les inversions necessàries.

Es passen també unes diapositives que mostren un balanç del treball del Consell Municipal de Sostenibilitat. S’informa de l’increment del nombre de comissions de 5 l’any 2001 fins a 8 l’any 2006. També s’exposa un gràfic on es mostra l’estat de compliment de les diferents mocions, que demostra que a més del 50% de les mateixes se’ls ha donat compliment. Un tercer gràfic mostra el descens progressiu d’assistència de membres a les sessions plenàries des del plenari del desembre de 2004 fins al moment, tot i la bona assistència a les comissions de treball i l’augment continuat de membres al consell, que es demostra en un quart gràfic.

5. Lectura i aprovació de les següents mocions:
“ MOCIÓ SOBRE LA CREACIÓ D' UN CONSORCI QUE GESTIONI ELS MUNTANYANS, DE LA COMISSIÓ DEL MEDI LITORAL PER A QUÈ EL PLE DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA L’ELEVI A L' AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA.
El dia 5 d’abril del 2001 el Ple de Torredembarra va aprovar, inicialment, el Reglament del Consell municipal de Sostenibilitat creant- se aquest com a òrgan de participació i consulta de l’ Ajuntament, de conformitat amb el que preveuen els articles 59 i 60 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, Municipal i de Règim local de Catalunya i els articles 18 i 69 de la Llei de bases 7/85, de 2 d’abril, del Règim local. Aquesta aprovació inicial va esdevenir definitiva en no produir-s’hi al·legacions.
L'article 6è de l'esmentat Reglament contemplava, entre d'altres funcions, la de proposar comissions de treball dins el Consell i en aquest sentit es va constituir en data 5 d'octubre del mateix any la Comissió del medi litoral, sota la presidència del Regidor de medi ambient.

Atès que darrerament s'ha ampliat la superfície protegida dels Muntanyans cap a la platja de Creixell, la gestió d' aquest Espai d' Interès Natural és cada cop més complexa i implica diverses administracions locals. A la Comissió del medi litoral del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra pensem que les decisions i actuacions que es facin sobre Els Muntanyans s'han de coordinar des d'una única entitat gestora i per això veiem important la creació d'un consorci en el que hi hagi representades les autoritats locals de Creixell i Torredembarra.

D'acord amb l'article 5è del Reglament regulador del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra, que fou aprovat per l'Ajuntament en Ple en sessió de data 5 d'abril del 2001, la Comissió del medi litoral proposa al ple de l’esmentat Consell, per tal que l’elevi al plenari de l’Ajuntament, el següent ACORD:

El Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra insta l’Ajuntament de Torredembarra que iniciï els tràmits amb la Generalitat de Catalunya per tal que la gestió de l' Espai d' Interès Natural dels Muntanyans es dugui a terme a través d’un consorci on hi hagi representació de la Generalitat de Catalunya i dels Ajuntaments de Creixell i Torredembarra, així com altres instàncies que es cregui convenient ( Diputació, Consell Comarcal, Consells municipals de sostenibilitat dels municipis implicats, grups ecologistes ...).”

La moció s’aprova per unanimitat dels membres.

“ MOCIÓ SOBRE LA COORDINACIÓ DE LES COMISSIONS DEL CONSELL, PROPOSADA PER LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL, PER A LA SEVA APROVACIÓ PEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA.
El dia 5 d’abril de 2001 el Plenari de l’Ajuntament de Torredembarra va aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra, creant-se aquest com a òrgan de participació ciutadana i de consulta de l’Ajuntament, de conformitat amb el que preveuen els articles 18 i 69 de la Llei de Bases del Règim Local 7/85, de 2 d’abril, i els articles 59 i 60 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 8/87 de 15 d’abril. Aquesta aprovació inicial va esdevenir definitiva en no produir-s’hi al·legacions.
L'article 6è de l'esmentat Reglament contemplava, entre d'altres funcions, la de proposar comissions tècniques de treball dins l'Ajuntament i en aquest sentit es va constituir en data 5 d'octubre de 2001 la Comissió Permanent del Consell, per coordinar, vehicular i fer un seguiment i difusió de la tasca i els acords de les diferents comissions, sota la presidència del Regidor de Medi Ambient.

El manifest del Moviment Clima, fundat per WWF-INTERMON OXFORM-OCU-CCOO-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE que demanda als ciutadans i ciutadanes organitzacions, agrupacions, etc. que s’uneixin per frenar el canvi climàtic, diu, literalment, el següent:

“El Cambio Climático es el mayor problema medioambiental del siglo XXI con consecuencias ecológicas, económicas, sociales y laborales de gran magnitud. Por ello, la lucha contra el cambio climático va en beneficio de nuestra economía, del turismo, de nuestros ecosistemas, de nuestra disponibilidad de agua y de la salud de todos los habitantes.
Ya son patentes los efectos del aumento de la temperatura global en todo el planeta. Millones de personas, en especial los más pobres y vulnerables, sufrirán un mayor riesgo de sequías, huracanes, inundaciones y hambrunas si no se ponen en marcha acciones urgentes.
El cambio climático está ocasionado por un aumento en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, entre los que destaca el dióxido de carbono o CO2, originado principalmente por la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural para la producción de la energía) sobre los cuales se sustenta nuestro actual modelo de desarrollo.
Las acciones emprendidas hasta el momento para poner freno a este importante problema no son suficientes. El Protocolo de Kioto es un paso importante, pero para evitar catástrofes irreversibles, se necesita un mayor compromiso político de reducción de emisiones, especialmente por parte de los países ricos, máximos responsables de los niveles actuales de CO2.
Los ciudadanos no somos suficientemente conscientes de la enorme influencia que ejercemos sobre el cambio climático con nuestros patrones de consumo energético.
Es urgente invertir este proceso, y que tanto gobiernos y empresas como cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad ante el problema y seamos parte de la solución:
· Los gobiernos de los países industrializados deben asumir compromisos de reducción de emisiones más rigurosos, del 30% para 2020 respecto a 1990.
· Las empresas deben adoptar cambios en sus sistemas de producción encaminados a conseguir una mayor eficiencia energética y productiva y a la sustitución de los combustibles fósiles por energías más limpias.
· Los ciudadanos, en nuestras casas y trabajos, debemos ser conscientes de la importancia que tienen nuestros hábitos cotidianos sobre el cambio climático y no consumir más energía de la necesaria. Además, debemos pedir a las instituciones y empresas que asuman como prioridad la lucha contra el cambio climático.”

Del 6 al 17 de novembre s’ha celebrat a Nairobi (Kenia) la “XII Conferencia de las Partes del Convenio sobre Cambio Climático de Naciones Unidas” i la segona “Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (COP/MOP 2)”. Aquesta trobada ha estat clau per començar a determinar els compromisos de reducció d’emissions que els països industrialitzats han d’assumir a partir de l’any 2012. Les organitzacions impulsores d’aquest manifest han fet una crida a la ciutadania en general, així com a entitats socials i administracions per tal de donar recolzament a aquest manifest i poder fer entrega a la Ministra de Medi Ambient de totes les adhesions recollides.

Tot i estar fora de termini per a l’entrega, la campanya continua i és per aquest motiu i d'acord amb l'article 5è del Reglament regulador del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra, que fou aprovat per l'Ajuntament en Ple en sessió de data 5 d'abril del 2001, la Comissió Permanent proposa al ple de l’esmentat Consell, per tal que l’elevi a l’Ajuntament, la següent PROPOSTA D’ACORD:
“El Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra s’adhereix al Manifest del Moviment del Clima i insta l’Ajuntament de Torredembarra a tramitar aquesta adhesió al Ministeri de Medi Ambient”. ”

La moció s’aprova per unanimitat dels membres.
El president del Consell es compromet a proposar-ho al proper plenari en nom de l’ Ajuntament i del propi Consell.

6. Ratificació de la moció sobre les propostes per a participar en els pressupostos del 2007, proposada per la Comissió d’ Economia Municipal i Pressupostos Participatius a la Comissió Permanent del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra.

“ MOCIÓ SOBRE LA PARTICIPACIÓ EN ELS PRESSUPOSTOS DEL 2007, DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA MUNICIPAL I PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS A LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT

El dia 5 d’abril de 2001 el Plenari de l’Ajuntament de Torredembarra va aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra, creant-se aquest com a òrgan de participació ciutadana i de consulta de l’Ajuntament, de conformitat amb el que preveuen els articles 18 i 69 de la Llei de Bases de Règim Local 7/85, de 2 d’abril, i els articles 59 i 60 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 8/87, de 15 d’abril. Aquesta aprovació inicial va esdevenir definitiva en no produir-s’hi al·legacions.

L’article 14è especifica que les mocions de treball seran constituïdes pel ple del Consell per a tractar qüestions puntuals o específiques i es dissoldran una vegada acabin l’encàrrec que se li hagi efectuat.

Atès que el CMST és un dels òrgans de participació ciutadana que descriu en l’article 25è el Reglament de Participació Ciutadana.

Atès que el Plenari del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra de data 9 de setembre de 2004 va aprovar una moció sobre la coordinació de les mocions del consell que entre d’altres qüestions diu, “que la Comissió Permanent del CMST pugui resoldre aquelles mocions, precs i aportacions que gaudint de consens en Comissió Tècnica del Consell, puguin avançar la seva tramitació municipal dins del termini que exigeixi el tema. Donant compte d’aquesta resolució en el proper Plenari del Consell que se celebri.” És per aquest motiu pel que la Comissió Permanent pot aprovar-ho.

Atès que en el Plenari de data 16 de juny es va crear la Comissió d’Economia Municipal i Pressupostos Participatius per tal que entre altres objectius, la ciutadania elaborés propostes concretes per poder-les incloure als pressupostos municipals.

Atès que les Comissions de treball del CMST han elaborat un llistat de propostes concretes i la Comissió d’Economia Municipal i Pressupostos Participatius s’ha informat per tenir una valoració econòmica aproximada d’algunes de les propostes.

Atès que a més s’han rebut propostes de la ciutadania i per tal d’incloure-les en els pressupostos municipals del 2007.

En conseqüència, i d’acord amb l’article 5è del Reglament regulador del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra, formulem la següent PROPOSTA D’ACORD, per tal que la Regidoria d’Hisenda i Gestió del Pressupost la tingui en compte en l’elaboració dels pressupostos del 2007:

- La Comissió Permanent, a instàncies de la Comissió d’Economia Municipal i Pressupostos Participatius proposa a l’Ajuntament de Torredembarra incloure, del llistat adjuntat el màxim de propostes possibles en els pressupostos per a l’any 2007.
- Doni continuïtat al procés de pressupostos participatius el proper any, tot fixant una quantitat del capítol 6 per tal que la ciutadania pugui fer arribar les seves propostes fins l’esmentada quantitat, en base a un reglament que el propi consistori aprovarà.

Propostes per a ser incorporades als pressupostos municipals del 2007:

PROPOSTES DE LES COMISSIONS DE TREBALL DEL CMST

Fer un projecte de cartografia de les zones inundables per tal d’evitar les noves construccions en aquestes zones.

12.000€ aproximadament

Destinar recursos humans i materials per a la neteja i manteniment sostenible i ecològic del Roquer, incloent la part del Port.
Cost de 15.000€ anyals, aproximadament.

Actuacions a l’Escorxador per a convertir-lo en centre ocupacional polivalent basat en un projecte esdevingut de l’estudi de les mancances del teixit social i associatiu.
S’ha avaluat que es podria fer una inversió inicial de 300.000€

Reforma de la sala polivalent de la Fundació Pere Badia. Subvencionar una part de l’obra.

150.000€ aproximadament

Habilitació del c/ Viló. Reconvertir l’asfalt inservible en jardinatge i condicionar-ho per tal de fer un espai més agradable.

Arranjament i senyalització de camins rurals (primera fase).
30.000€ aproximadament

Contractació per servei de neteja d’abocaments de la zona rural o fer-ho amb mitjans propis.

Bomba per a aprofitar per a rec l’aigua del pou de Can Dània.

6.000€ aproximadament
Inversió per a un projecte de condicionament, jardinatge, manteniment de parterres i uniformar el mobiliari urbà del Passeig Marítim i execució.

Rebaixar les voreres per a les cadires de rodes. Començant pel nucli antic, una vintena de localitzades.

20.000€ aproximadament
Sol·licitar personal per a un millor funcionament del CMST.

La contractació durant un any tindria un cost d’uns 19.000€
Campanya de comunicació per a difondre la tasca del CMST.

30.000€ aproximadament
Instal·lar plaques solars tèrmiques a les dependències municipals, en especial les de nova creació o rehabilitació.

S’ha avaluat que es podrien invertir 60.000€ anuals.
Estudi per l’aprofitament d’aigües pluvials.
12.000€ màxim
Arranjament de la web de l’Ajuntament per ampliar la potencialitat.

Instal·lació de plafons informatius de lliure accés al ciutadà.
(un mínim de 10).

500€ unitat

PROPOSTES DE LA CIUTADANIA

Finançament per a la recollida de l’oli, ja que és un servei portat a terme per discapacitats.
Disposar d’una partida de vehicles per al transport de persones amb mobilitat reduïda (transport especial).
Asfaltar el carrer Mar Cantàbric i el carrer Platja.
Arreglar la vorera enfonsada del carrer Cap de Creus i del carrer Cap de Blanes.
Posar contenidors per a poda a les urbanitzacions.
Arranjar les zones verdes: posar bancs i gronxadors.
Plantar un arbre a la plaça del camp de futbol (el forat ja
està fet i és perillós).

Es ratifica la moció.

El president del Consell fa una crida a la participació. Totes les comissions han participat en les propostes de pressupostos participatius i el consistori ha rebut aquestes propostes així com les que provenen del debat dels plenaris de l’ Ajuntament.
El president del Consell explica que moltes de les propostes seran incloses en el pressupost, tot i que algunes són només propostes puntuals (faroles, arbres, ...). Pel proper any hi ha prevista la inversió del Teatre i de la segona Escola bressol, que augmentarà l’endeutament, però atesa l’existència d’un romanent de l’any anterior provinent de l’estalvi, això permetrà que a mitjans de gener hi hagi, per decret d’alcaldia, una incorporació de fons al pressupost que permetrà l’execució d’aquesta despesa. El mes de març hi haurà una segona incorporació. Aquestes incorporacions permetran que la major part de les propostes que emanen del procés participatiu puguin incorporar-se.

El president del Consell explica alguns punts dels pressupostos participatius:

Fer un projecte de cartografia de les zones inundables per tal d’evitar les noves construccions en aquestes zones, va comentar que inicialment no entrarà.
Destinar recursos humans i materials per a la neteja i manteniment sostenible i ecològic del Roquer, incloent la part del Port, comenta que ho fa la Fundació Onada.
Actuacions a l’escorxador per a convertir-lo en centre ocupacional polivalent basat en un projecte esdevingut de l’estudi de mancances del teixit social i associatiu, informa que enguany s’invertiran 60.000 €.
Reforma de la sala polivalent de la Fundació Pere Badia. Subvencionar una part de l’obra. El president del Consell comenta que el gerent ha informat que el projecte de 300.000 € té 150.000 € de subvenció. L’ Ajuntament podrà aportar una part però no com a sala polivalent “sensu stricto”, l’ Ajuntament aportarà 25.000 €.
Arranjament i senyalització de camins rurals (primera fase). Està previst que ho executi la brigada, i s’informa que s’ha optat per sol·licitar una subvenció específica publicada al DOGC.
Bomba per a aprofitar per a rec l’aigua del pou de Can Dània amb un pressupost de 6.000 € s’accepta.
També es comenta que la proposta serà que cal ampliar la zona amb els terrenys municipals.
Rebaixar les voreres per a les cadires de rodes. Començant pel nucli antic, una vintena de localitzades que s’havia pressupostat en 20.000 € aproximadament va comentar que podrien ser 30.000 €.
Sol·licitar personal per a un millor funcionament del CMST. La contractació de la qual durant un any tindria un cost d’uns 19.000 € exposa que s’ha d’avaluar.
Arreglar la vorera enfonsada del carrer Cap de Creus i del carrer Cap de Blanes. Comenta que cal parlar amb la regidora responsable de l’àrea

Albert Bonet exposa que aquesta ha estat una primera proposta que requeriria una avaluació tècnica prèvia que enguany no ha existit.

No s’ha de veure com una intromissió en el treball polític, ans al contrari, i cal que sigui portat endavant amb sinergia entre els representants polítics i la Comissió. El regidor d’ Hisenda es reunirà amb la Comissió per tal d’ajustar la proposta.
Com a grans inversions cal destacar l’ Escola bressol, el Teatre i Inversions de Cultura i Turisme.

Davant el fet que les mocions aprovades pel Consell no entrin directament en l’ordre del dia dels plenaris de l’Ajuntament, el president del Consell exposa que la proposta de modificació de l’ Agenda 21 es va debatre en el plenari de l’ Ajuntament al ser una proposta del regidor- delegat de Medi Ambient. Cal una reforma del Reglament del Consell per tal que aquest pugui presentar mocions al plenari de l’ Ajuntament, que podria consistir en que siguin els regidors- delegats de cada àrea els que recullin les mocions aprovades i les proposin en nom propi en l’ordre del dia de les comissions informatives. Es va aprovar pel plenari.

També informa que la neteja de les platges cal adequar-la per poder optar a obtenir la certificació de qualitat ISO 14001.

7. Precs i preguntes.
S’ha presentat un escrit amb una pregunta de la Comissió d’ Aigua, Residus i Energia i un altra de la Comissió de Medi Urbà el qual es transcriu literalment i diu el següent:

“ La comissió d’ ARiE en la seva reunió de data 22 de novembre va prendre, entre d’altres, el següent acord que es transcriu literalment.

“ La comissió d’ aigua, residus i energia del Consell Municipal de Sostenibilitat, va presentar en el darrer plenari del mes de juny de 2006 una MOCIÓ PER TAL D’AVALUAR ELS AVANTATGES I INCONVENIENTS DE LA GESTIÓ PÚBLICA, PRIVADA I MIXTA DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, DE LA COMISSIÓ D’ AIGUA, RESIDUS I ENERGIA, que fou aprovada per unanimitat.

Fins al moment de redactar aquesta pregunta, no s’ha rebut cap tipus d’informació sobre el compliment de la mateixa. Per aquest motiu formulem, per escrit, les següents preguntes:

Perquè el Consell no ha rebut encara cap informe sobre els avantatges i inconvenients d’una gestió pública, privada i mixta del subministrament domèstic d’aigua al municipi de Torredembarra i no s’han fet públics els resultats abans de l’adjudicació del servei, tal i com es sol·licitava en la moció?

També s’emet el següent PREC:

Es prega que l’ Ajuntament doni informació sobre els avantatges i inconvenients d’una gestió pública, privada i mixta del subministrament domèstic d’aigua al municipi de Torredembarra i es facin públics els resultats en la primera reunió de la comissió d’aigua, residus i energia de l’any 2007”.

La comissió de Medi Urbà en la seva reunió de data 29 de novembre, va prendre, entre d’altres, el següent acord que es transcriu literalment:

“ S’acorda fer una pregunta per escrit en el plenari del dia 1 de desembre del Nucli Antic i s’acorda fer un prec per escrit en nom de la comissió, per organitzar una jornada específica de valoració i estudi sobre el futur del Nucli Antic”.

La qual cosa us informem als efectes escaients.

Elisenda Forés Planells


Secretària del CMS
Torredembarra, 30 de novembre de 2006”.

S’informa que es va avaluar entre la concessió i l’empresa mixta. La gestió ja és pròpia però en el seu dia es va delegar a una empresa, SOREA (Agbar) ja que es considerava que ultrapassava les capacitats de l’ Ajuntament. Es va optar per la concessió i s’ ha encomanat el treball de redacció del plec de condicions tècniques i administratives per procedir al concurs públic de la concessió.
Iris Gual expressa el descontent de la comissió per no haver rebut cap explicació tot i ser un procés iniciat l’any 2001.
S’accepta la crítica i el propi president del Consell es compromet a assistir a la reunió del mes de juny i explicar, juntament amb altres tècnics, interventor, tècnic d’ Obres públiques i serveis, etc., tot allò relatiu a aquesta pregunta del Consell.

El regidor de Medi Ambient explica que s’ha informat a la comissió continuadament del per què de les mancances en el funcionament de la gestió de residus. Explica les gestions efectuades per a esbrinar els problemes en la gestió dels residus tant a Cosbapsa –rebuig- com el Consell Comarcal- paper i cartró, vidre i envasos.
S’ha denunciat el conveni de Cosbapsa, que es podia prorrogar per 7 anys més a partir del mes de setembre de no fer aquesta actuació i no s’ha signat el conveni amb el Consell Comarcal que comprometia a 8 anys.
S’està efectuant una radiografia de l’estat actual i les necessitats per part dels serveis tècnics de la regidoria. Sembla que la gestió pública és una opció que interessa a l’ actual equip de govern. S’ha dut a terme algun contacte amb el municipi de Cambrils, similar al nostre pel que fa a les característiques de poble costaner, on la gestió és pública a través de l’ empresa Secomsa- Cambrils.
Properament, hi haurà una reunió oberta per a explicar la gestió d’aquesta empresa pública i tenir els elements necessaris per prendre la decisió política entre delegar el servei a una empresa privada o dur-lo a terme a través d’una empresa pública.

Quant a la pregunta de la Comissió de Medi Urbà, El president del Consell expressa la seva voluntat de mantenir l’ esmentada jornada, compartida amb el propi cap de policia, pel que representa la peatonalització en la circulació de persones i vehicles. Insta la Comissió a organitzar la jornada abans que el carrer sigui peatonal del tot i que inclogui les inquietuds que emanen del nucli urbà.

Enric Bonan també reclama, en nom de la Comissió de medi urbà, informacions sobre el PEMUNAT i la paralització de llicències, de les quals la comissió no té informació. El president del Consell reitera que s’incloguin aquests temes en l’ esmentada jornada.

Albert Bonet fa una crida a la millora de la comunicació per part dels membres del Govern.

Enric Bonan fa una crida a la participació en el PEMU.

Jordi Pagès comenta que la Fundació Onada només s’encarrega de la neteja del roquer, no del manteniment (cordes trencades, ...) i que caldria efectuar-lo

El president del Consell informa que hi ha un nou projecte del Camí de Ronda que el Sr. Gallofré de la Demarcació de Costes vol presentar al Consell, ja que recull les seves aportacions i que passarà a exposició pública. Si tot va bé, en un any s’iniciarà l’execució i el manteniment caldrà que el dugui a terme l’ Ajuntament.
Jordi Pagès insisteix que si abans de l’estiu no s’ha fet res caldrà assegurar la seguretat.

Carles Menal pregunta quin projecte té l’ Ajuntament referent a la connexió entre la benzinera i el carrer Edelweis. El president del Consell diu que l’ Ajuntament no té el projecte sinó l’empresa que desenvolupa el Pla Parcial. En aquests moments calen diferents informes de l’ Agència Catalana de l’ Aigua, carreteres, etc. Vicsan Torredembarra és la propietària de part dels terrenys i hi ha un preprojecte d’ urbanització del Pla Parcial. Cal que passi a la Comissió d’ Urbanisme de Tarragona i després s’executarà. L’ Ajuntament està tramitant amb Vicsan un permís per a fer un camí entre el camp de futbol i la benzinera que doni sortida abans de l’estiu.

Joaquima Girol esmenta la proposta del Dr. Serra, en l’estudi encomanat per l’ajuntament sobre la dinàmica de sorres del litoral, d’eliminar el passeig marítim per a salvar la sorra de la platja sense esmentar l’efecte del port. Les mides del passeig són les que són. Precisament, perquè no quedin afectades les cases de primera i segona línia.
També esmenta que hi havia muntanyans però no deia que era perquè hi havia barques que facilitaven l’acumulació de sorres. Vol que quedi constància de la queixa.
El regidor de Medi Ambient, Lluís Suñé, indica que el sentir de la Comissió de Medi Litoral era que la neteja de la sorra eliminava els Muntanyans.
El president del Consell afegeix que l’estudi inclou moltes propostes a més que les que afecten el passeig i que, en principi, no hi ha intenció d’ executar-ho, com tampoc és executable l’eliminació del port.

I sense més assumptes per tractar, es dóna per acabada la sessió quan són les 21.45 hores.

La secretària del CMST

Elisenda Forés Planells

No hay comentarios: