Proposta de modificació del Reglament del CMST

Proposta de modificació del Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra

Ø Es modifica el preàmbul afegint el text següent a l’inici:
“Des del tres d' abril de 1979, que es van celebrar les primeres eleccions municipals després de la dictadura, la participació ciutadana s' ha erigit com una peça fonamental del sistema democràtic.

Sense participació no pot haver-hi democràcia. L' evolució de l' exercici dels drets, si alguna cosa ens ha ensenyat és que no pot limitar-se únicament a les eleccions periòdiques per triar els representants de les institucions.
Cal ampliar i aprofundir la democràcia fins a incorporar a la totalitat de la ciutadania. El disseny i l' elaboració de les polítiques públiques ha de comptar amb la participació.
Gestionar un govern en general, el municipal en particular, ha de comptar amb la capacitat de tenir una mirada polièdrica, des de la multiplicitat d' angles, recollint aportacions dels diferents sectors i interessos socials, ha de substituir la mirada única i uniforme que no pot ser eficaç en un context de flexibilitat i canvi permanent com el que es viu als municipis de la societat post- industrial.
Fa falta una acció de govern orientada a la construcció de relacions de confiança que facilitin la convivència, basades en el diàleg i el respecte a la diferència que permetin l' aportació de visions i suggeriments de la ciutadania i afavoreixin la seva implicació en la construcció dels futurs possibles.
Sostenibilitat és un terme que ha anat ampliant la seva etimologia i representativitat fins a definir una forma d' entendre el nostre entorn, les nostres responsabilitats i els nostres deures per al nostre futur.
El complex i incessant entramat d' interaccions que la nostra societat genera amb la seva activitat exerceix una intensa pressió sobre l' entorn, que pot comprometre el benestar de les generacions actuals i de les futures.
Tendir cap a una concepció sostenible del desenvolupament requereix una resposta íntegra i decidida de les institucions publiques, l’aportació dels agents socioeconòmics i, en molta mesura, de tota la ciutadania, tant pel que fa al seu teixit associatiu com individualment. En aquest context, es un deure i, alhora, un dret que les comunitats s' estructurin, tant a nivell local com a nivell global, amb la voluntat d' afavorir el debat constant i rigorós al voltant del model dels acords internacional subscrits a Río de Janeiro i Aalborg.
El municipi de Torredembarra, en constant creixement demogràfic i desenvolupament urbanístic, no sempre ordenat, es una mostra fefaent de la necessitat d' establir aquestes polítiques integrals de sostenibilitat.
Cal tenir en compte la nova dimensió del concepte sostenibilitat que esmentàvem, sense oblidar els eixos esdevinguts per fets com les característiques de municipi turístic i en creixement positiu, de serveis i voluntat de vitalitat, amb entorns rics en biodiversitat, tan al litoral com a l’ interior, així com la seva condició de capitalitat subcomarcal.
El Consell de Sostenibilitat de Torredembarra vol esdevenir una eina per esperonar la participació i, alhora el treball per fer entre tots una Torredembarra més integra i enraonada, més sostenible.”


Ø De l’article 5è es substitueix el paràgraf on posa Regidoria delegada d’Urbanisme i Medi Ambient per Regidoria delegada de Participació ciutadana. Quedant amb el següent redactat:
“Article 5è. El Consell Municipal de Sostenibilitat assessorarà la Corporació municipal en totes les matèries que aquest li consulti mitjançant l’elaboració de dictàmens i informes, elevarà a la Regidoria delegada de Participació ciutadana les propostes d’actuació que acordi de formular i qualsevol altre tipus d’aportació que estigui a l’abast del Consell, en especial les dedicades al foment i protecció dels espais i elements naturals del municipi, les polítiques de sostenibilitat i la preservació del medi. El Consell no suplantarà en les seves respectives funcions orgàniques cap de les competències de cap Comissió Municipal Informativa.”

Ø A l’article 9è es suprimeix el 3r paràgraf “El Regidor delegat d’Urbanisme i Medi Ambient”, i es modifica el 4t paràgraf canviant “Relacions Ciutadanes” per “Participació Ciutadana”, quedant amb el següent redactat:
“Article 9è. Són membres del Ple del Consell els següents:
- L’Alcalde, o regidor en qui delegui, que en serà el president.
- El Regidor delegat de Participació Ciutadana.
- Tots els altres membres de la Corporació municipal que expressin la voluntat
de participar-hi.
- Un representant de tots i cadascun dels grups polítics, sindicats, associacions professionals, organitzacions juvenils, associacions de veïns, entitats ecologistes i de qualsevol altra entitat o associació de Torredembarra i que expressin formalment la voluntat de participar-hi.
- Els ciutadans i ciutadanes de Torredembarra que expressin formalment la voluntat de participar-hi.
- El secretari de la Corporació o funcionari en qui delegui, que en serà el secretari, sense vot en les deliberacions.”

Ø Es modifica l’article 13 en quant al president i secretari de les comissions de treball, quedant amb el següent redactat:
“Article 13è. Les comissions de treball estaran presidides per un membre escollit entre els seus components, que n’efectuarà la convocatòria, i la seva composició i funcions serà l’acordada en cada cas pel Ple del Consell, que és l’òrgan que les ha de crear, i hi actuarà de secretari el de l’Ajuntament, o funcionari en qui delegui amb veu i sense vot. El President de cada comissió podrà nomenar, d’entre els membres de la mateixa, un Vicepresident per tal que el pugui substituir en cas d’absència. “

Ø S’afegeix un article nou que anirà després de l’article 15è, canviant la numeració de l’articulat del Reglament.
Article 16è. La Comissió Permanent assumeixi la representació del CMST davant l’ajuntament, entre plenaris. És la comissió que assegura la difusió de la tasca de totes les comissions de treball entre les persones que formen aquest òrgan de participació i, també, de cara a l’exterior. La comissió permanent està constituïda, com a mínim, per les persones designades per cadascuna de les comissions de treball. Tot ordre del dia d‘aquesta comissió inclou el punt “Informació de les comissions de treball” i en l’ordre del dia de cada comissió de treball s’inclou el punt “Informació de la comissió permanent”.

Ø A l’actual article 17è es substitueix “la Regidoria delegada d’Urbanisme i Medi Ambient” per “l’Ajuntament”, quedant amb el següent redactat:
“Article 17è. Tant el Ple com les comissions de treball podran obtenir de l’Ajuntament la informació i l’assessorament que creguin convenient dintre de les funcions indicades en aquest Reglament. Així mateix, l’Ajuntament posarà a disposició del Consell els recursos disponibles per al desenvolupament de les seves funcions.”

Ø Es modifica l’actual article 18è quedant amb el següent redactat:
“Article 18è. En el Ple que s’efectuarà a l’inici de cada legislatura es fixarà el calendari de periodicitat de les sessions del Ple del Consell de Sostenibilitat, que tindrà efectes de convocatòria, que seran com a mínim dues a l’any. L’ordre del dia del Ple del Consell de Sostenibilitat es publicarà amb 7 dies d’antelació a la data de la sessió al tauler d’edictes de la Corporació, sense menyscapte de la notificació individual que s’efectuarà als membres que el componen.”

Ø Es modifica l’actual article 19è quedant amb el següent redactat:
“Article 19è. Tots els membres del CMST podran sol·licitar la inclusió de punts a l’ordre del dia i la Comissió Permanent elaborarà un informe raonat sobre la inclusió”.

Ø Es modifica l’actual article 20è quedant amb el següent redactat:
“Article 20è. El Ple es convocarà de forma extraordinària pel President o quan ho demanin de forma raonada un terç dels membres del CMST –tenint en compte els components reconeguts a la data de petició-, que hauran de proposar l’ordre del dia.

Ø A l’actual article 22è es substitueix “Regidoria delegada d’Urbanisme i Medi Ambient” per “Regidoria delegada de participació ciutadana”.
“Article 22è. La Regidoria delegada de participació ciutadana posarà a disposició del Consell, per al desenvolupament de les seves funcions, els recursos disponibles.”

Ø Es modifica l’actual article 23è quedant amb el següent redactat:
“Article 23è. Per a la celebració de les sessions del Plenari del CMST es requereix la presència de la majoria absoluta dels seus components. Si no existís quòrum, es constituirà en segona convocatòria, quinze minuts després de l’assenyalada per la primera, essent suficient l’assistència de la sisena part dels seus membres. Cal la presència del President i del secretari o de qui el substitueixi.”

Ø Es modifica l’actual article 25è quedant amb el següent redactat:
“Article 25è. El secretari/a del Consell aixecarà l’acta de les reunions, que s’aprovarà a la reunió següent, i serà el/la responsable final de la redacció dels informes, dictàmens i tota la documentació que sigui emesa pel Consell.”

Ø Es modifica l’actual article 26è quedant amb el següent redactat:
“Article 26è. Les actes de les sessions no reproduiran literalment totes les intervencions que s’efectuïn en el si del Ple, excepte si existeix la petició explícita per part de la persona que intervingui que desitgi que la seva intervenció es reprodueixi literalment.”

Ø Es modifica l’actual article 27è quedant amb el següent redactat:
“Article 27è. Els representants de grups, entitats o associacions i els ciutadans o ciutadanes que no hagin assistit, sense justificar-ho degudament, a tres sessions consecutives del Ple perdran la condició efectiva de membres d’aquest òrgan. El President comunicarà aquest fet al grup, entitat o associació afectada, valorat per la Permanent. Així mateix, l’incompliment dels compromisos per part d’algun membre del Consell podrà comportar, si ho acorda el Ple per majoria qualificada, la pèrdua d’aquesta condició.”

Ø A l’actual article 29è es substitueix “El President de cada comissió” per “Cada comissió designarà un/a representant que”, quedant amb el següent redactat:
“Article 29è. Cada comissió designarà un/a representant que informarà al Ple del Consell en les seves sessions ordinàries de les activitats realitzades per la seva comissió i l’estat en què es troben les qüestions puntuals o estudis encarregats a la comissió.”

Ø Es modifica l’actual article 33è quedant amb el següent redactat:
“Article 33è. El Consell Municipal de Sostenibilitat tindrà la seu a l’edifici municipal Cal Bofill. Les reunions de les diverses comissions de treball es duran a terme, preferentment, en edificis municipals tret d’aquells casos que es consideri realitzar-les en altres indrets del municipi més escaients.”

Ø Es modifica la disposició transitòria segona quedant amb el següent redactat:
“L’Ajuntament es dirigirà, periòdicament i públicament a tots els grups, associacions, entitats i veïns i veïnes del municipi per tal de donar a conèixer i promocionar la possibilitat de prendre-hi part.”

Convocatòria del 14.09.07

CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

En data d’avui, per Decret núm. 1821 dictat pel President del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra, es convoca la reunió del Ple, que tindrà lloc el dia 14 de setembre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra duta a terme el dia 1 de desembre de 2006.

2. Donar compte del nomenament del regidor responsable del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra.

3. Donar compte de la reunió amb el nou Consistori.

4. Proposta de ratificació del CMST per part del nou Consistori.

5. Relació d’altes i baixes.

6. Informació de les activitats realitzades per les comissions, d’acord amb l’article 27è del Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat.

7. Seguiment de l’estat de compliment de les mocions i acords d’anteriors plenaris del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra.

8. Proposta de modificació del Reglament del CMST.

9. Precs i preguntes.

El que us comunico perquè en prengueu coneixement i en cas de no poder assistir-hi feu sabedora aquesta secretaria dels motius legítims que us emparin.

Torredembarra, 7 de setembre de 2007

La secretària accidental,

Elena Cosculluela Montaner