Acta del 14.09.07 (pendent d'aprovació)

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA DUTA A TERME EL 14 DE SETEMBRE DE 2007.

A la Casa de la Vila de Torredembarra, a les vuit del vespre del 14 de setembre de dos mil set, es reuneixen els membres del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra sota la presidència del president del Consell, Sr. Gerard Ciuró Marquès.

Són presents a la sala les persones que han manifestat la seva voluntat de formar part del Consell Municipal de Sostenibilitat, que són les següents:

Albert Bonet / Rosina Boronat / Blanca Cogul / Pilar De La Rosa / Josep Ferris / Josep Fortuny
Emili Garcia / Montserrat Gasull / Eusebia Gil-Ortega / Enric Grangel / Joquin Grillo (marxa abans) / Iris Gual / Rosa Maria Guasch / Saturnino López / Montse Martí / Daniel Massagué
Lluís Carles Menal / Francesc Mercadé / Ma. Teresa Minguijón / Valentín Montaña/ Esteve Morros / Ana Ma. Muñoz / Ma. Susana Navarro / Eloi Nolla / Jordi Pagès / Rosalia Papiol / Eva Parra / Àngel Payà / Juan Pérez / Eva Pintado / Anna Pla / Jordi Riambau / Carles Rico / Agustín Salvador / Judith Torrelles / Maria Viladomat / M. Rosa Wennberg

Es justifiquen les absències de

José Oviedo Valiente / Pau Corbera / Joan Palau Rius / Joaquima Girol / Jordi Cubota / Julio López / Adelaida Restrepo / Èlia Orts / Miquel Martínez / Robert Pons / Laura Pradeda / Eloi Rovira / Josep Bargalló / Miquel Sánchez / Maria Bozo / Manel Espinosa

Com a secretària del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra actua la tècnica de Medi Ambient, Sra. Elisenda Forés per delegació del secretari de la Corporació.

Un cop comprovat que existeix el quòrum per a la vàlida constitució del Consell Plenari, d’acord amb l’article 22è del Reglament, es passa a l’examen i consideració dels assumptes compresos a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra duta a terme el dia 1 de desembre de 2006.
S’ aprova l’acta de la sessió plenària del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra del dia 1 de desembre de 2006 per unanimitat dels membres presents.

2. Donar compte del nomenament del regidor responsable del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra.
En virtut del nou govern s’ACORDA QUE la presidència caigui al responsable de participació ciutadana, el president serà Gerard Ciuró.

3. Donar compte de la reunió amb el nou Consistori i regidors a les diferents reunions.
Es va realitzar un reunió amb membres de la permanent amb els membres polítics tant del govern com de l’oposició. Es va adquirir el compromís per part dels regidors d’assistir a les diferents comissions.
Es van prendre una sèrie d’acords:
Dades de les diferents reunions. L’Elisenda explica que es va elaborar un document, el 26 de juliol, per poder presentar a aquesta reunió, un dels compromisos va ser la modificació del reglament. També es va acordar un canvi de dia de les reunions de les diferents comissions del dilluns a dijous per facilitar la presència dels regidors.

4. Proposta de ratificació del CMST per part del nou Consistori.
Utilitzar el CMST com a òrgan de consulta per part del consistori. Art 32 per ratificar si vols pertanyé al CMST. En l’actualitat es compta amb 114 membres sense comptar els regidors.

5. Relació d’altes i baixes.
S’informa als membres del Consell de Sostenibilitat de les sol·licituds d’alta com a membres del Consell de les següents persones:

1. Emili Garcia Ill.
2. Joaquin Grillo Roberto.
3. Jordi Solé Flores.
4. Eloi Nolla

S’informa als membres del Consell de Sostenibilitat de les sol·licituds de baixa com a membres del Consell de les següents persones:

1. Josep Companyó Canut.
2. Roser Palet Durán.
3. Mª Àngels Vicente Riu.
4. Antoni Vilà Gavaldà.
5. Agustín Nogueras Maestre.
6. Sara Rey
7. Aurora Perarnau

La secretària posa de manifest que actualment el Consell Municipal de Sostenibilitat està format per 114 membres dels quals, aproximadament, el 50% en són membres actius que assisteixen regularment a les comissions.
En aquesta acta quedarà constància de tots el membres que formen part de CMST.

6. Informació de les activitats realitzades per les comissions, d’acord amb l’article 27è del Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Comissió de Medi Litoral
La Comissió de Medi Litoral, durant el primer semestre de l’any ha dut a terme 8 reunions amb una presència mitjana de 6 persones.

El portaveu de la Comissió, Jordi Pagès, informa que cal destacar que s’ha revisat el Pla d’Usos de la platja i que s’ha fet el seguiment del projecte del camí de Ronda, i també s’ha fet el seguiment de la zona verda de Muntanyans I, s’ha proposat la creació d’un consorci per a la gestió de Muntanyans, s’han realitzar accions per incloure la urbanització de Muntanyans II en el PEIN, s’ha inclòs la nova zona de protecció per a la Posidònia oceànica a la Xarxa Natura 2000, s’han fet propostes en el procés de pressupostos participatius, s’ha rebut informació sobre el projecte per enfonsar un peci davant la costa de Torredembarra, s’ha fet el seguiment de les obres del carrer Martineta, s’ha rebut informació sobre la subvenció sol·licitada al Departament de Medi Ambient i Habitatge per a la protecció dels Muntanyans, i s’ha designat un membre del jurat del IV Premi Cal Bofill.

Comissió d’Aigua, Residus i Energia
La Comissió d’ Aigua, Residus i Energia, durant el primer semestre de l’any ha fet 6 reunions amb una mitjana de participació de 8 persones.

La portaveu de la Comissió, Rosalia Papiol, comenta que el treball de la Comissió s’ha centrat en la gestió del servei de recollida de residus, i també s’han fet propostes en el procés de pressupostos participatius, s’ha fet el seguiment de les obres del carrer Martineta, s’ha plantejat el tema de la recollida de residus en el nucli antic, s’ha rebut informació dels treballs realitzats per obtenir la certificació ISO per a l’edifici del Castell, s’ha rebut informació sobre la subvenció sol·licitada a l’Agència Catalana de l’Aigua per aplicar polítiques d’estalvi d’aigua a nivell local, i s’ha designat un membre del jurat del IV Premi Cal Bofill.
Comenten que tot està en procés de treball.

Comissió de Benestar Social i Salut
Durant el primer semestre de l’any 2007 la Comissió de Benestar Social i Salut ha dut a terme 6 reunions amb una mitjana de participació de 7 persones.

L’Elisenda Forés en absència de la portaveu Júlia Ramon, comenta que cal destacar la informació rebuda sobre el Pla Educatiu d’Entorn, i també s’han fet propostes en el procés de pressupostos participatius, s’ha rebut informació sobre les Jornades Interculturals, i s’ha designat un membre del jurat del IV Premi Cal Bofill.

Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal
Durant el primer semestre de l’any 2007 la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal ha dut a terme 5 reunions amb una presència mitjana de 7 persones.

El portaveu de la Comissió, Esteve Morros, informa que s’ha rebut informació sobre el Projecte Rural de Limomium S.C.P, comenten que la comissió està una mica decebuda del projecte i els resultats estan sent molt negatius, també s’han fet propostes en el procés de pressupostos participatius, s’ha rebut informació sobre els Horts Ecològics, i s’ha designat un membre del jurat del IV Premi Cal Bofill.

Comissió de Medi Urbà
Durant el primer semestre de l’any 2007 la Comissió de Medi Urbà ha fet 7 reunions amb una presència mitjana de 9 persones.

El portaveu de la Comissió, Carles en absència de Enric Bonan, informa que s’ha rebut informació sobre la modificació puntual del pla general en la zona de Filadors, del carrer de la Sort i en la zona del Portal de Padrines, i altres projectes d’urbanisme com la remodelació de la N-340 i l’adjudicació dels PEMUs, i també s’ha participat en la preparació de la jornada sobre el futur del Nucli Antic, s’ha rebut informació sobre les zones blaves, s’ha rebut informació sobre les obres del carrer Nou, s’ha rebut informació sobre les zones verdes de Nova Torredembarra i Muntanyans II, s’han fet propostes en el procés de pressupostos participatius, s’ha treballat en una proposta de moció: reconstrucció del Portal de Padrines i limitació del pas de vehicles, s’ha rebut informació sobre la recollida de residus en el Nucli Antic, i s’ha designat un membre del jurat del IV Premi Cal Bofill.

Comissió d’ Economia Municipal i Pressupostos participatius
Durant el primer semestre de l’any 2007 la Comissió d’Economia Municipal i Pressupostos participatius ha fet 5 reunions amb una presència mitjana de 7 persones.

El portaveu de la Comissió, secretària i presidenta excusen la seva absència, l’Elisenda Forés en el seu nom informa que s’ha engegat el procés de pressupostos participatius pel 2008,on les diferents comissions juntament amb entitats de la població han presentat un conjunt de propostes que s’ha recollit amb forma de tríptic i s’han repartit pels diferents mitjans informatius, s’han dipositat d’unes urnes on la ciutadania ha pogut fer arribar les seves propostes, en aquest moments són 161 les propostes rebudes que s’han agrupat en diferents blocs (social, litoral, urbà, territorial, etc) i aquestes són les propostes que passaran a votació ,paral·lelament també s’ha engegat un procés d’informació amb col·laboració amb el pla d’entorn per fer unes votacions als centres escolars per tal que els nens puguin fer arribar les seves inquietuds, s’ha rebut informació sobre la convocatòria de subvenció per a promoure la participació ciutadana, que a més es va concedir i que ha comportat la contractació d’una persona que és la Eva Parra que s’ha encarregat de la part administrativa i tota la part de feina per tirà endavant aquest procés, s’han acordat mecanismes de participació en els pressupostos, i s’ha designat un membre del jurat del IV Premi Cal Bofill.

Comissió de Comunicació
Durant el primer semestre de l’any 2007, s’han convocat 2 reunions.

La portaveu de la Comissió, Elisenda Forés, comenta que hi ha una comissió que s’haurà de convertir amb una “subcomissió” on un seguit de persones del Consell s’ha anat reunint per tal d’elaborar i redactar els butlletins del CMST que van apareixen bimensualment.

Comissió Permanent
Durant el primer semestre de l’any 2007, la Comissió ha fet 7 reunions amb una presència mitjana de 10 persones.

El portaveu de la Comissió, Albert Bonet, informa que la Comissió ha treballat per a preparar la proposta de modificació del reglament del CMST, i també s’ha rebut informació sobre l’aplicació de la Directiva Marc d’aigües en la conca del Gaià i Francolí i dels processos participatius, s’ha rebut informació sobre la convocatòria de subvenció per a promoure la participació ciutadana, s’ha rebut informació sobre el personal i oposicions de l’Ajuntament, s’ha rebut informació sobre l’illa de vianants, s’ha presentat la proposta sobre el Procés de Pressupostos Participatius, s’ha rebut informació sobre modificacions puntuals del PG de les zones del Portal de Padrines, Filadors i carrer de la Sort, i s’ha designat un membre del jurat del IV Premi Cal Bofill.

7. Seguiment de l’estat de compliment de les mocions i acords d’anteriors plenaris del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra.
S’informa de l’estat de compliment de les tres mocions que es van aprovar en el darrers dels plenaris.
Presentació que s’ha fet en power point la qual diu, textualment, el següent:

Moció sobre la creació d’un consorci que gestioni els Muntanyans

Presentada per la Comissió de Medi Litoral.
Dos condicions:
Planejament de Creixell un cop passat l’estiu sol·licitar una entrevista amb el director de medi natural.

Atenent al canvi de legislatura s’ha determinat esperar la constitució dels nous ajuntaments per sol·licitar una entrevista amb la Direcció de Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. La passada reunió ja va manifestar la voluntat de crear aquest consorci.

EN CURS

Moció sobre el recolzament al manifest del canvi climàtic

Presentada per la Comissió Permanent.

S’ha recolzat l’esmentat manifest.

COMPLETADA

Moció sobre la participació en els pressupostos del 2007

Presentada per la Comissió d’Economia Municipal i Pressupostos Participatius.

Després de la seva aprovació en el plenari es va tramitar a l’equip de govern municipal que va incloure la major part de les propostes en els pressupostos del 2007. Enguany s’ha iniciat el procés de nou que culminarà en una votació popular l’octubre de 2007.

COMPLETADA

8. Proposta de modificació del Reglament del CMST.
En pantalla només es posa el que es modificar i no hi ha el text refós a les còpies.

“Proposta de modificació del Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra

Ø Es modifica el preàmbul afegint el text següent a l’inici:

“Des del tres d' abril de 1979, que es van celebrar les primeres eleccions municipals després de la dictadura, la participació ciutadana s' ha erigit com una peça fonamental del sistema democràtic.

Sense participació no pot haver-hi democràcia. L' evolució de l' exercici dels drets, si alguna cosa ens ha ensenyat és que no pot limitar-se únicament a les eleccions periòdiques per triar els representants de les institucions.

Cal ampliar i aprofundir la democràcia fins a incorporar a la totalitat de la ciutadania. El disseny i l' elaboració de les polítiques públiques ha de comptar amb la participació.

Gestionar un govern en general, el municipal en particular, ha de comptar amb la capacitat de tenir una mirada polièdrica i la transversalitat de les accions des de la multiplicitat d' angles, recollint aportacions dels diferents sectors i interessos socials, ha de substituir la mirada única i uniforme que no pot ser eficaç en un context de flexibilitat i canvi permanent com el que es viu als municipis de la societat post- industrial.

Fa falta una acció de govern orientada a la construcció de relacions de confiança que facilitin la convivència, basades en el diàleg i el respecte a la diferència que permetin l' aportació de visions i suggeriments de la ciutadania i afavoreixin la seva implicació en la construcció dels futurs possibles.

Sostenibilitat és un terme que ha anat ampliant la seva etimologia i representativitat fins a definir una forma d' entendre el nostre entorn, les nostres responsabilitats i els nostres deures per al nostre futur.

El complex i incessant entramat d' interaccions que la nostra societat genera amb la seva activitat exerceix una intensa pressió sobre l' entorn, que pot comprometre el benestar de les generacions actuals i de les futures.

Tendir cap a una concepció sostenible del desenvolupament requereix una resposta íntegra i decidida de les institucions publiques, l’aportació dels agents socioeconòmics i, en molta mesura, de tota la ciutadania, tant pel que fa al seu teixit associatiu com individualment. En aquest context, es un deure i, alhora, un dret que les comunitats s' estructurin, tant a nivell local com a nivell global, amb la voluntat d' afavorir el debat constant i rigorós al voltant del model dels acords internacionalS subscrits a Río de Janeiro, Aalborg i Nairobi.

El municipi de Torredembarra, en constant creixement demogràfic i desenvolupament urbanístic, no sempre ordenat, És una mostra fefaent de la necessitat d' establir aquestes polítiques integrals de sostenibilitat.

Cal tenir en compte la nova dimensió del concepte sostenibilitat que esmentàvem, sense oblidar els eixos esdevinguts per fets com les característiques de municipi turístic i en creixement positiu, de serveis i voluntat de vitalitat, amb entorns rics en biodiversitat, tan al litoral com a l’ interior, així com la seva condició de capitalitat subcomarcal.

El Consell de Sostenibilitat de Torredembarra vol esdevenir una eina per esperonar la participació i, alhora el treball per fer entre tots una Torredembarra més integra i enraonada, més sostenible.”

Ø De l’article 5è es substitueix el paràgraf on posa Regidoria delegada d’Urbanisme i Medi Ambient per Regidoria delegada de Participació ciutadana. Quedant amb el següent redactat:

“Article 5è. El Consell Municipal de Sostenibilitat assessorarà la Corporació municipal en totes les matèries que aquesta li consulti mitjançant l’elaboració de dictàmens i informes, elevarà a la Regidoria delegada de Participació ciutadana les propostes d’actuació que acordi de formular i qualsevol altre tipus d’aportació que estigui a l’abast del Consell, en especial les dedicades al foment i protecció dels espais i elements naturals del municipi, les polítiques de sostenibilitat i la preservació del medi. El Consell no suplantarà les competències de cap Comissió Municipal Informativa en les seves respectives funcions orgàniques.”

Ø A l’article 9è es suprimeix el 3r paràgraf “El Regidor delegat d’Urbanisme i Medi Ambient”, i es modifica el 4t paràgraf canviant “Relacions Ciutadanes” per “Participació Ciutadana”, quedant amb el següent redactat:

“Article 9è. Són membres del Ple del Consell els següents:
- L’Alcalde, o regidor en qui delegui, que en serà el president.
- El Regidor delegat de Participació Ciutadana.
- Tots els altres membres de la Corporació municipal que expressin la voluntat
de participar-hi.
- Un representant de tots i cadascun dels grups polítics, sindicats, associacions professionals, organitzacions juvenils, associacions de veïns, entitats ecologistes i de qualsevol altra entitat o associació de Torredembarra i que expressin formalment la voluntat de participar-hi.
- Els ciutadans i ciutadanes de Torredembarra que expressin formalment la voluntat de participar-hi.
- El secretari de la Corporació o funcionari en qui delegui, que en serà el secretari, sense vot en les deliberacions.”

Ø Es modifica l’article 13 en quant al president i secretari de les comissions de treball, quedant amb el següent redactat:

“Article 13è. Les comissions de treball estaran presidides per un membre escollit entre els seus components, que n’efectuarà la convocatòria, i la seva composició i funcions serà l’acordada en cada cas pel Ple del Consell, que és l’òrgan que les ha de crear, i hi actuarà de secretari el de l’Ajuntament, o funcionari en qui delegui amb veu i sense vot. El President de cada comissió podrà nomenar, d’entre els membres de la mateixa, un Vicepresident per tal que el pugui substituir en cas d’absència. “

Ø S’afegeix un article nou que anirà després de l’article 15è, canviant la numeració de l’articulat del Reglament.

Article 16è. La Comissió Permanent assumeix la representació del CMST davant l’ajuntament, entre plenaris. És la comissió que s’encarrega del pla de comunicació de la tasca de totes les comissions de treball, entre les persones que formen aquest òrgan de participació i, també, la seva comunicació de cara a l’exterior. La comissió permanent està constituïda, com a mínim, per les persones designades per cadascuna de les comissions de treball. Tot ordre del dia d‘aquesta comissió inclou el punt “Informació de les comissions de treball” i en l’ordre del dia de cada comissió de treball s’inclou el punt “Informació de la comissió permanent”.

Ø A l’actual article 17è es substitueix “la Regidoria delegada d’Urbanisme i Medi Ambient” per “l’Ajuntament”, quedant amb el següent redactat:

“Article 17è. Tant el Ple com les comissions de treball podran obtenir de l’Ajuntament la informació i l’assessorament que creguin convenient dintre de les funcions indicades en aquest Reglament. Així mateix, l’Ajuntament posarà a disposició del Consell els recursos disponibles per al desenvolupament de les seves funcions.”

Ø Es modifica l’actual article 18è quedant amb el següent redactat:

“Article 18è. En el Ple que s’efectuarà a l’inici de cada legislatura es fixarà, amb efecte de convocatòria, el calendari de periodicitat de les sessions del Ple del Consell de Sostenibilitat, que seran, com a mínim, dues a l’any. L’ordre del dia del Ple del Consell de Sostenibilitat es publicarà amb 7 dies d’antelació a la data de la sessió al tauler d’edictes de la Corporació, sense menyscapte de la notificació individual que s’efectuarà als membres que el componen.”

Ø Es modifica l’actual article 19è quedant amb el següent redactat:

“Article 19è. Tots els membres del CMST podran sol·licitar la inclusió de punts a l’ordre del dia a la Comissió Permanent ”.

Ø Es modifica l’actual article 20è quedant amb el següent redactat:

“Article 20è. El Ple es convocarà de forma extraordinària pel President o quan ho demanin de forma raonada un terç dels membres del CMST - tenint en compte els components reconeguts a la data de petició -, que hauran de proposar l’ordre del dia.

Ø A l’actual article 22è es substitueix “Regidoria delegada d’Urbanisme i Medi Ambient” per “Regidoria delegada de participació ciutadana”.

“Article 22è. La Regidoria delegada de participació ciutadana posarà a disposició del Consell, per al desenvolupament de les seves funcions, els recursos disponibles.”

Ø Es modifica l’actual article 23è quedant amb el següent redactat:

“Article 23è. Per a la celebració de les sessions del Plenari del CMST es requereix la presència de la majoria absoluta dels seus components. Si no existeix quòrum, es constituirà en segona convocatòria, quinze minuts després de l’assenyalada per la primera, essent suficient l’assistència de la sisena part dels seus membres. Cal la presència del President i del secretari o de qui el substitueixi.”

Ø Es modifica l’actual article 25è quedant amb el següent redactat:

“Article 25è. El secretari/a del Consell aixecarà l’acta de les reunions, que s’aprovarà a la reunió següent, i serà el/la responsable final de la redacció dels informes, dictàmens i tota la documentació que sigui emesa pel Consell.”

Ø Es modifica l’actual article 26è quedant amb el següent redactat:

“Article 26è. Les actes de les sessions no reproduiran literalment totes les intervencions que s’efectuïn en el si del Ple, excepte si existeix la petició explícita per part de la persona que intervingui que desitgi que la seva intervenció es reprodueixi literalment.”

Ø Es modifica l’actual article 27è quedant amb el següent redactat:

“Article 27è. Els representants de grups, entitats o associacions i els ciutadans o ciutadanes que no hagin assistit, sense justificar-ho degudament, a tres sessions consecutives del Ple perdran la condició efectiva de membres d’aquest òrgan. El President comunicarà aquest fet al grup, entitat o associació afectada, un cop valorat per la Permanent. Així mateix, l’incompliment dels compromisos per part d’algun membre del Consell podrà comportar, si ho acorda el Ple per majoria qualificada, la pèrdua d’aquesta condició.”

Ø A l’actual article 29è es substitueix “El President de cada comissió” per “Cada comissió designarà un/a representant que”, quedant amb el següent redactat:

“Article 29è. Cada comissió designarà un/a representant que informarà al Ple del Consell en les seves sessions ordinàries de les activitats realitzades per la seva comissió i l’estat en què es troben les qüestions puntuals o estudis encarregats a la comissió.”

Ø Es modifica l’actual article 33è quedant amb el següent redactat:

“Article 33è. El Consell Municipal de Sostenibilitat tindrà la seu a l’edifici municipal Cal Bofill. Les reunions de les diverses comissions de treball es duran a terme, preferentment, en edificis municipals tret d’aquells casos que es consideri realitzar-les en altres indrets més escaients.”

Ø Es modifica la disposició transitòria segona quedant amb el següent redactat:

“L’Ajuntament es dirigirà, periòdicament i públicament a tots els grups, associacions, entitats i veïns i veïnes del municipi per tal de donar a conèixer i promocionar la possibilitat de prendre-hi part.”

Ø S’inclou disposició transitòria quarta quedant el següent redactat:
“Els i les vicepresidents/tes de cada comissió de treball assumiran transitòriament les funcions del President/a mentre no estigui en vigor aquest reglament.”

Aquest punt no s’inclourà dins del reglament aprovat, ja que només s’ha elaborat per tal que el Consell ja pugui començar a treballar.
Queda aprovat.

9. Precs i preguntes.
Carles , pregunta a la portaveu l’ARE en que consisteix la ISO del castell i si fa referència la l’estalvi energètic.
Emili Garcia Ill, pregunta quan podrem saber l’estat de compliment de les mocions que presenten les diferents comissions. S’informa que tal i com s’ha explicat el punt 7 hi ha una sèrie de mocions que ja han passat pel ple i que ja s’han executat.
Elisenda Forès, aprofita per explicar que a la pagina web Ajuntament a participació ciutadana hi ha un apartat on podrem trobar totes les actes, propostes de cada reunió i seguiment de les peticions per cada comissió.
Fa un petit comentari sobre la poca agilitat per tal de poder aprovar els articles. Aquest articles passaran a l’Ajuntament per tal de poder fer una revisió jurídica per part del secretari.
Maria Viladomat, l’any passat va insistir de no realitzar les reunions a Cal Bofill ja que es necessari un transport per desplaçar-te, per aquest motiu es adient el canvi d’ubicació.
S’informa que el reglament contempla que la seu del Consell és a Cal Bofill. Però que les reunions de les diferents comissions es duran a terme a edificis municipals, en aquest cas a l’Ajuntament de Torredembarra.
Emili Garcia, pregunta al medi urbà sobre el portal de padrines i quina és la situació actual.

I sense més assumptes per tractar, es dóna per acabada la sessió quan són les 21.45 hores.

La secretària del CMST

Elisenda Forés Planells